Adatkezelési tájékoztató

A RoseArt Kft. (a továbbiakban “Adatkezelő”) köszönti és köszöni, hogy ellátogatott az Interneten a marketing.hegyvari.com elérhetőségű weboldalra („Weboldal”). Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”). Az Adatkezelő részére fontos, hogy az Ön bizalmát megszolgálja és megtartsa, ezért mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében biztosítva ezen adatok lehető legmagasabb szintű védelmét és törekedve valamennyi jogszabályi követelménynek való megfelelésre. Az Adatkezelő a Weboldalával összefüggésben a személyes adatok kezelését minden esetben kizárólag célhoz kötötten végzi a vonatkozó jogszabályok; így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően. Az Adatkezelő adatai RoseArt Kft. („Adatkezelő”). Adószám: 25963454-2-07 Képviseli: Hegyvári Bálint E-mail címe: balint@hegyvari.com Telefonszáma: +36 1 445 0403 Az Adatkezelő felel a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért a mindenkor hatályos uniós és magyar szabályozásnak megfelelően. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót időről időre egyoldalúan változtassa, illetve a GDPR-nak megfelelően időről időre, de legalább évente egyszer felülvizsgálja. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhető el. Adatalanyok, felhasználók Az Adatkezelő weboldalával összefüggésben,- amennyiben az adatkezelésre sor kerül – csak azon természetes személy („Felhasználók”) adatait kezeli, akik a Weboldalt látogatják. A Weboldal elsősorban tájékoztató adatokat tartalmaz. A Weboldalon megjelenő képanyagok az előzetes adatkezelési tájékoztatás és az érintettek önálló hozzájárulását követően kerülnek fel a honlapra. A Felhasználók a Weboldalon a következőképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:
  1. Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel során.
  2. Hírlevél feliratkozás során
  3. A weboldal használata
 
1.) Milyen információkat gyűjt az Adatkezelő a Weboldal használatával összefüggésben? Az Adatkezelő főszabály szerint semmilyen, Önre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján Ön személy szerint beazonosítható lenne. a) A Weboldal kezel bizonyos adatokat, így az Ön számítógépének azon adatait, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és amelyeket az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok azonban egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz Ön ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A Weboldal által gyűjtött IP-címeket az Adatkezelő nem kezeli a Weboldal látogatójához köthetően; a látogató az IP-cím alapján nem beazonosítható, így önmagában az IP-cím kezelése nem minősül személyes adatkezelésnek. b) A Weboldalon szereplő kapcsolattartási csatornákon történő kapcsolatfelvétellel Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a kapcsolatfelvétel során Ön által megadott személyes adatokat rögzítse, illetve kezelje. c) A Weboldalon a hírlevélre történő feliratkozással Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön által megadott e-mail címet rögzítse, illetve kezelje. 2.) Hogyan használja az Adatkezelő ezeket az információkat? Az I. 1.) a) pontban jelölt technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel az Ön azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja. Az I. 1.) b) pontban jelölt személyes adatokat az Adatkezelő minden esetben kizárólag arra használja, hogy az Ön által-, a kapcsolatfelvétel során megjelölt igénynek, kérésnek eleget tegyen, kérdését megválaszolja. Amennyiben az adat kezelésére a továbbiakban nincs szükség az előbbiekben említett célok megvalósításához, vagy Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, úgy az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat haladéktalanul törli. Az I  1.) c) pontban jelölt személyes adatokat az Adatkezelő minden esetben kizárólag arra használja, hogy Önnek hírlevelet küldjön és aktuális ajánlatairól tájékoztassa. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni (leiratkozás). Ezt követően az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat haladéktalanul törli. 3.) Cookie-k A cookie (magyarul süti) a Weboldal szervere által küldött és a látogató számítógépén meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el.  A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat. A cookie-t Ön törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a Weboldal használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára. 4.) Harmadik személyek által elhelyezett tartalom A Weboldal esetlegesen tartalmazhat olyan információkat, amelyek olyan harmadik személyektől, származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek tartalmakat, cookie-kat, web-beaconokat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. II.) Linkek Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. III.) Adatbiztonság Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő azoktól is megköveteli, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének, akiknek az adatokat az Ön hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából esetlegesen eljáró Adatfeldolgozó(k) érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az Ön hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, alkalmazottai illetve az Adatkezelő megbízásából esetlegesen eljáró Adatfeldolgozó(k) részére is előírja. IV.) Adatfeldolgozók A Weboldal tárhely- szolgáltatója adatfeldolgozóként a Do Média Kft., Cégjegyzékszám: 11-09-016434, Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-64177/2013, Ügyfélszolgálat: H-2500, Esztergom, Lőrinc u. 8, fszt. 1, mely szolgáltató biztosítja, hogy a Weboldalon keresztül az Adatkezelő, illetve a szolgáltató által megismert, és általuk kezelt személyes adatok integritása mindenkor épségben maradjon. Az Adatkezelő által a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokhoz adatfeldolgozóként az Adatkezelő magyarországi fióktelepe; a RoseArt Kft. is hozzáfér. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldalra látogatókat. V.) Különleges személyes adatok Az Adatkezelő Weboldalával összefüggésben semmilyen körülmények között nem gyűjt Önről különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen zárja be a Weboldalt. VI.) Tájékoztatás, érintett jogai jogérvényesítési lehetőségek Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségein keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról. Kérésére esetén tájékoztatjuk:
  • a kezelt adatokról,
  • az adatkezelés céljáról,
  • jogalapjáról,
  • időtartamáról,
  • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatáskérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Ettől eltérő esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja. Bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatjuk. Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatok törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatok helyesbítését kérni. Ezen kívül zároljuk a személyes adatát, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül eleget teszünk és értesítjük. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük. Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt-, széles körben használt-, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezen személyes adatokat az Adatkezelő másik adatkezelő részére kérésére továbbítsa. Ha az adatot a hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről. Jogosult továbbá arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,  www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Emellett az adatkezelésre vonatkozó panaszával jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait. A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és tiltakozásra vonatkozó jogosultságait bármikor gyakorolhatja, amennyiben e-mailben vagy egyéb módon írásban kapcsolatba lép az Adatkezelővel. A megkeresésével összefüggésben kérhetik, hogy a megkereső személy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg, melyek a személyére vonatkoznak, vagy amelyek a jogosultság igazolására szolgálnak. A megkeresést az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük. VII.) Egyéb rendelkezések Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak és a Tájékoztató rendelkezései összhangban vannak a Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete – „GDPR” – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletével. Székesfehérvár, 2018. január 01. RoseArt Kft. Adatkezelő